โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดสุวรรณมงคลวัดสุวรรณมงคล

Wat Suwanmongkon Budhhist Secondary School

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดสุวรรณมงคลวัดสุวรรณมงคล